Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 278 205 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

A BOOK ABOUT DEATH / AUSTRALIA

środa, 06 listopada 2013 18:56

http://abadaustralia.blogspot.com/search/label/A%20Book%20About%20Death%20Australia

AS AN artist Mark Davis has always been intrigued by East Ballina Cemetery.

It is high above the town, with commanding views of the coastline.

So one night he took his camera club up there, set up a generator, and started up his smoke machine.

The result was this spectacular infra-red image, The Dead Centre of Ballina - Graves With A View.

It has been selected to be part of an exhibition, A Book About Death, that is coming to Australia for the first time next month.

More than 100 artists from 20 countries have contributed to the exhibition, with works received from Australia, USA, Russia, Brazil, Italy, Hungary, Mexico, Uruguay, Canada and Britain.

Their aim is to encourage people to talk about death.

"It's an interesting subject," Mr Davis said.

"Some people look at it and they think it's serene and a nice piece of art, but others will look at it and say, 'I don't want that hanging on my wall'.

"People used to put cemeteries on top of hills because they wanted their loved ones to be closer to heaven.

"I think this exhibition, with its topic of death, is an interesting concept ... trying to get people to talk about it and encourage discussion.

"It makes you appreciate the alternative.

"In some respects I have dedicated my work to a friend of mine who recently passed away."

A Book About Death Australia will be on exhibition at the Tweed River Art Gallery in October.

Northern Rivers artist/curators Julie Barratt and Heather Matthew said local people still had time to contribute to the show.

"It's a fantastic opportunity for local artists to become involved in an international art phenomenon," Ms Matthew said.


Podziel się

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

Kongres Kultury Polskiej 2009

wtorek, 22 września 2009 17:03
e-mail: rsrrp@ngo24.pl
Wrocław, 21 września 2009 r.
Do
Kongresu Kultury Polskiej
w Krakowie
Dorobek ruchu regionalistycznego w okresie jego odrodzenia i rozbudowy po roku 1989 wskazuje
na wielki zasób inicjatyw, powaŜny potencjał społeczny i bogaty kapitał kulturowy. PodłoŜem
społecznym tego procesu jest szczególny fenomen współczesnej Polski – rozkwit lokalizmu, jego awans
i przyrost społecznej energii wyzwolonej po latach PRL przez powrót do demokracji i reformę ustroju
samorządowego w początku lat dziewięćdziesiątych.
Suma dorobku i doświadczenia 2500 tys. stowarzyszeń lokalnych i regionalnych, wyrosły na
obszarze całego kraju, jest jednakŜe jakością niedoszacowaną i niedocenioną. Istnieją one i działają
w warunkach rozproszenia terytorialnego, niekiedy izolacji, przy niedostatkach, a ponadto w warunkach
umyślnego braku nagłośnienia – z małymi wyjątkami – w głuchej ciszy i pustce medialnej. Nie
moŜna przejść do porządku nad faktem, Ŝe ruch ten bywa niedostrzegany lub rozmyślnie odsuwany
na margines opinii i Ŝycia publicznego, w przeciwieństwie do upartyjnienia polityki.
Ruch regionalny, pozbawiony wsparcia, trwa i działa w warunkach chronicznego ubóstwa
środków, a jednak, mimo dotkliwego niedofinansowania z funduszy publicznych, nie zaprzestaje swojej
działalności.
Wysoce niepokojące są tendencje ustawodawcze i decyzje rządu. Zostały one dotkliwie odczute
i źle przyjęte w środowisku regionalistów w ciągu ostatnich kadencji. Obcinanie funduszy i piętrzenie
przeszkód prawno-administracyjnych było niestety stałą praktyką.
Oczekujemy nowej polityki wobec ruchu regionalistycznego. Trwonienie bądź tłumienie energii
społecznej regionalistów byłoby jaskrawym marnotrawstwem kapitału społecznego niezbędnego
Rzeczpospolitej samorządowej i obywatelskiej.
Zebrani na spotkaniu przed Kongresem Kultury Polskiej w dniu 28 VIII w Warszawie przedstawiciele
135 regionalnych towarzystw kultury zrzeszonych w związku stowarzyszeń regionalnych –
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwracają się z gorącym apelem do Kongresu
Kultury Polskiej o postulowanie pod adresem władz państwowych podjęcia działań mających na
celu określenie miejsca i roli towarzystw kulturalnych, naukowych i oświatowych w polityce państwa
i wypracowanie nowych rozwiązań prawnych umoŜliwiających zabezpieczenia funkcjonowania i rozwijania
tego społecznego ruchu ułatwiających mu wypełnianie zasady pomocniczości w stosunku do
państwa, samorządów i słuŜby dla dobra wspólnego.
Zebrani apelują o wypracowanie rozwiązań prawnych regulujących status stowarzyszeń działających
w sferze kultury, nauki, oświaty oraz zasad funkcjonowania i finansowania całego społecznego
ruchu kulturalno-naukowego w Polsce poprzez:
2
♦ Wypracowanie prawne statusu stowarzyszeń, który ułatwi ich funkcjonowanie a zarazem
umoŜliwi aktywnej części społeczeństwa uczestnictwo w społecznej słuŜbie dla dobra wspólnego.
Uchwalona 7 IV 1989 r. ustawa o stowarzyszeniach i ustawa o poŜytku politycznym
i wolontariacie z 24 IV 2003 r. wymagają pilnej nowelizacji. Potrzebne są jeszcze zapisy o roli
i znaczeniu stowarzyszeń kulturalnych, naukowych, oświatowo-wychowawczych w Ŝyciu społecznym
kraju a ze względu na ich charakter trzeba określić rangę społeczną, zasadnicze
uprawnienia i oczywiście obowiązki. Konieczny jest zapis w ustawie zabezpieczający moŜliwość
wypełniania funkcji i realizacji programów przez stowarzyszenia.
♦ Przygotowanie rozwiązań prawnych dotyczących sposobu finansowania działalności przedmiotowej
i podmiotowej stowarzyszeń z budŜetu państwa poprzez merytorycznie właściwe resorty
ministerialne a takŜe z budŜetu urzędów wojewódzkich na zasadzie zawieranych porozumień
dla ustalonych wspólnie zadań zleconych. W nowej ustawie bądź w ustawie znowelizowanej
winny się znaleźć następujące zapisy dotyczące finansowania stowarzyszeń:
· Stowarzyszenia kulturalno-artystyczne i naukowo-o światowe, społeczno-wychowawcze
otrzymują dotację państwową na utrzymanie biura, prowadzonej placówki upowszechniania
kultury, popularyzacji nauki oraz na realizację swoich statutowych zadań.
· Stowarzyszenia są upowaŜnione do przyjmowania zleceń na wykonywanie określonych
prac o charakterze wydawniczym, badawczym, szkoleniowym, koncertowym itp. od władz
administracyjnych i samorządowych, jak teŜ przedsiębiorstw i innych podmiotów w zakresie
działalności przewidzianej w statucie.
· Stowarzyszenia są uprawnione do podejmowania działalności gospodarczej, której dochód
przeznaczony jest na rozwój statutowej działalności stowarzyszenia.
· Dokonać daleko idących zmian w ustawie o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie
przez uproszczenie procedury dotyczącej składania wniosków do takiego stopnia, by
czynności te nie wymuszały tworzenia aparatu urzędniczego i zatrudniania specjalistów.
· Stosować ulgi w opłatach za wynajmowane lokale słuŜące działalności statutowej lub udostępnianie
bezpłatnie przez zawodowe placówki kulturalne i oświatowe dla potrzeb stowarzyszeń.
Dzisiaj działa ok. 2500 stowarzyszeń, zrzeszając ponad 800 tys. miłośników swoich ojczyzn
prywatnych, animatorów kultury regionalnej, opiekunów dziedzictwa kulturowego. Rocznie realizują
one ok. 180 tys. działań kulturalno-artystycznych i oświatowo-intelektualnych.
Współczesny regionalny ruch kulturowy jest najbardziej masowym ruchem społecznym. By
społecznicy, a jest nimi inteligencja, mogli być jeszcze bardziej poŜyteczni narodowi, konieczne są
decyzje władz państwowych w zakresie określenia miejsca i roli stowarzyszeń regionalistycznych
w polityce państwa, w polityce polskiej kultury, edukacji i wychowania
Regionaliści polscy oczekują stworzenia nieodzownych warunków dla działania masowego
stowarzyszeniowego ruchu kulturalnego i naukowego, który w nowej sytuacji historycznej i w otwartej
przestrzeni europejskiej będzie mógł skuteczniej:
· realizować zadania wychowania patriotycznego;
3
· wyzwalać w społecznościach lokalnych aktywność kulturalną i odpowiedzialność za stan
moralny i styl Ŝycia ludzkiej zbiorowości;
· otaczać opiekę nad wartościami kultury regionalnej, upowszechniać folklor, prezentować
twórczość ludową;
· pielęgnować tradycje historyczne, ochraniać zabytki, miejsca historyczne, popularyzować
wybitne postacie zasłuŜone dla regionu i kraju;
· kontynuować w Ŝyciu codziennym zwyczaje regionalne, oŜywiać obrzędowość ludową, promować
potrawy regionalne itp.
· troszczyć się o piękno krajobrazu i bogactwo przyrody polskiej;
· propagować walory regionalnych typów gospodarki;
· kreować swoje „małe ojczyzny".
Jest w Polsce potrzebny silny regionalistyczny ruch stowarzyszeniowy, który będzie wypełniał
zasadę pomocniczości w stosunku do państwa i samorządów terytorialnych. Będzie zdolnym do działania
sprzymierzeńcem w rozwiązywaniu licznych problemów siłami społecznymi, powodując twórcze
oŜywienie kulturalne i intelektualne w większych i mniejszych ojczyznach regionalnych.
Trzeba jemu stworzyć warunki prawne i materialne, by mógł w szerszym zakresie podejmować
misję odrodzenia aktywności kulturowej społeczności lokalnych, realizować działania wychowawcze
w kulcie dla wartości narodowych, by skuteczniej kształtował postawy patriotyczne i moralne społeczeństwa.
Oczekujemy, stwierdzili regionaliści – konstruktywnego, przyjaznego i partnerskiego stanowiska
wobec naszego ruchu i naszej pracy ze strony najwyŜszych władz Państwa Polskiego: Prezydenta
Rzeczpospolitej, Marszałków Senatu i Sejmu, Premiera i jego Kancelarii, kierowników resortów, a takŜe
marszałków województw samorządowych, wojewodów, starostów i burmistrzów miast, spośród których
wielu jest pasjonatami regionów i liderami swych małych ojczyzn.
Ze swej strony deklarują, że ruch regionalny zaangażuje swój potencjał twórczy, inicjatywę
i energię społeczną w działania integracyjne i kulturotwórcze w duchu „patriotyzm jutra”, wesprze
ugruntowanie samorządności, partycypacji i demokracji terytorialnej, dołoŜy starań, by kształtowały
się więzi i identyfikacja wspólnot lokalnych z krajem ojczystym i jego małymi ojczyznami, będzie
chronił i pomnażał tradycje miejscowe z całą ich róŜnorodnością i swoistością kultur regionalnych,
a jednocześnie będzie kultywował dziedzictwo narodowe, potwierdzi swym działaniem, że polska racja

stanu, interes narodowy i suwerenność państwa są nadrzędnymi racjami regionalizmu polskiego.

 

e-mail: rsrrp@ngo24.pl
Wrocław, 22 września 2009 r.
Do
Kongresu Kultury Polskiej
W Krakowie
Obecnie tysiące towarzystw, zrzeszeń i organizacji istniejących w kraju wypełnia swymi działaniami
przestrzeń społeczną małych ojczyzn. W rejestrze figurują ich około 2 500, a poza statystyka
działa nieformalnie co najmniej drugie tyle. Świadczy to, jak upowszechniła się potrzeba nadania zorganizowanych
form aspiracjom i działaniom na poziomie podstawowych wspólnot sąsiedzkich i terytorialnych.
Dzięki tym stowarzyszeniom i społecznym animatorom kultury w sposób imponujący przeobraził
się stan kultury w kraju. Wyszedł on od poziomu prowincjonalizmu kulturowego, tak wiernie
oddanego przed stu laty przez Adolfa Dygasińskiego, Władysława Reymonta, Stefana śeromskiego czy
Marię Dąbrowską – a obecnie awansował do wymiarów kultury regionalnej o standardzie ogólnokrajowym
i dorównuje wzorcom europejskim. Ten ruch stał się współcześnie podstawą i fundamentem
kultury narodowej w jej pluralistycznym, i zdecentralizowanym kształcie.
Ten wielonurtowy i wielopokoleniowy ruch społeczny, ideom krajowości, tutejszości, rodzimości,
regionalności i polskości, spełnił w XIX i XX wieku swą doniosłą misję. Wypełnił teŜ wielki obywatelski
obowiązek społeczny, narodowy i państwowotwórczy. Ustanowił w Ŝyciu publicznym wzorce
zakorzenienia w tradycji, szacunku i miłości Polaków do własnego miejsca na ziemi. Upowszechnił
pojecie „toŜsamości miejsca”, wolę samookreślenia i oparte na nim więzi regionalne, ponadlokalne.
OŜywił ducha patriotyzmu tyleŜ lokalnego, co i narodowego. Kształtował postawę troski obywatelskiej
i bezinteresownej społecznej ofiarności. Kilka kolejnych generacji regionalistów polskich utrwaliło
wzorce działania, które stały się standardem myślenia i działania w ustroju samorządnej III Rzeczpospolitej.
Ukształtowała się kultura regionalna, która wytwarza więzi uczuciowe z regionem, buduje
świadomość przynaleŜności do określonego obszaru, identyfikuje z „krajem ojców” przez przywiązanie
do ojcowizny, umiłowanie „prywatnej ojczyzny” aŜ do patriotyzmu lokalnego. Jej obiektywną cechą
i wyznacznikiem jest całokształt kultury materialnej i duchowej w formie sztuki, obyczaju, literatury,
języka, dziedzictwa historii, wierzeń religijnych, wartości moralnych i poczucie kulturowej toŜsamości.
Ta najbliŜsza człowiekowi kultura wpływa na rozwój osoby poprzez wielorakie wartości, których jest
ona nośnikiem. Własna kultura regionalna jest szkołą dokonującą rzetelnego i uczciwego rozwoju
osoby. Tu tkwi rzeczywista wartość dziedzictwa własnego regionu.
2
Dlatego Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej upomina się
o pielęgnowanie i budzenie wielorakich inicjatyw zmierzających do zachowania i kultywowania wartości
kultury regionalnej w edukacji, ciepłego ich oŜywienia i wprowadzenia w Ŝycie społeczności regionalnych.
Regionalistyczny ruch kulturalny Ŝąda by kultura regionalna była waŜną częścią polityki kulturalnej
państwa.
Samorządna Rzeczpospolita niezbędnie potrzebuje w nadchodzących czasach rozwiniętego
programu regionalnego, wielu młodych regionalistów i idei nowoczesnej regionalności. TakŜe Polska
jako uczestnik i podmiot europejskiej wspólnoty narodów i ojczyzn, jako pełnoprawny członek Unii
Europejskiej, nie moŜe obejść się bez wyrazistej struktury regionalnej i bez narodowego modelu toŜsamości
regionalnej. W nadchodzącym rozdziale historii, w który wkroczyła Polska, naleŜy przystąpić
do planowania i realizacji nowych, bardziej zaawansowanych celów dla kultury regionalnej, właściwej
dla cywilizacji nowej epoki, adekwatnej do potrzeb i przemian kraju w jednoczącej się Europie XXI
stulecia.
Rada Krajowa RSRRP prosi Kongres o poparcie jej wniosków:
¨ powołanie do Ŝycia ośrodka integracji i inspiracji oraz koordynacji i łączności między
podmiotami ruchu w całym kraju, w postaci Instytutu Kultury Regionalnej,
¨ ogólnopolskiego czasopisma,
¨ internetowego systemu komunikacji i banku danych o stowarzyszeniach, działaniach
i wydarzeniach regionalnych,
¨ uruchomienie serii wydawniczej i wydanie Encyklopedii Regionalizmu Polskiego,
¨ ustanowienie krajowej nagrody za działalność na rzecz regionalizmu i regionów
¨ utworzenia rządowego funduszu wspierania programu „Dziedzictwo kulturalne
w regionie”,
¨ wspieranie czasopism regionalnych,
¨ nawiązanie systemu kontaktów i umów o współdziałaniu z pokrewnymi wobec regionalizmu
organizacjami krajowymi i sieciami ponadnarodowymi działającymi w Polsce oraz
za granicą.
Wartości rodzące się w regionie w sposób naturalny tworzą, kształtują i wyznaczają to, co narodowe
i państwowe. Pamiętać naleŜy, Ŝe narodowe dziedzictwo kulturowe uzaleŜnione jest w głównej
mierze od Ŝywotnego dziedzictwa regionalnego. Cały zatem układ tego, co regionalne, narodowe i państwowe,
określić moŜna jako naturalny układ współzaleŜności i współegzystencji. Mówiąc inaczej, aby
ujawniła się świadomość narodowa, musi istnieć obiektywny substrat społecznego Ŝycia regionalnego,
który dociera do kaŜdego człowieka od najmłodszych lat.

http://www.kongreskultury.pl/title,ceui1975,pid,38,oid,36,cid,6,fid,6,fsid,30,fuid,428,fpage,1.html

Członek Nowosolskiego Towarzystwa Humanistycznego który pokusił się podjąć wypowiedzi na temat kontekstów finansowych działalności kulturalnej. Konkluzją dyskusji było dotknięcie potrzeb i samorządna Rzeczypospolita potrzebuje w nadchodzących czasach rozwiniętego programu regionalnego, wielości młodych regionalistów i idei nowoczesnej regionalności. Także Polska jako uczestnik i podmiot europejskiej wspólnoty narodów i ojczyzn (podkreślajmy narody w ich ojczyznach – tych małych i tej wielkiej), jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej, nie może obejść się bez wyrazistej i transparentnej struktury regionalnej i bez narodowego modelu tożsamości regionalnej. Nie wszystkim wystarcza „chała i gorzała” i może dlatego koledzy i koleżanki z ław szkolnych zapraszają do naszych małych ojczyzn emigrantów-artystów, znajdując środki do pokazania dzieł, pozostawienia śladu w małej ojczyźnie pochodzenia. Dlaczego jedną z potrzeb jest konieczność emigracji aby mógł dokonać się rozwój samorealizacji i godnych warunków egzystencji - chroniąc się tam przed zawiścią i deprecjonowaniem umiejętności.

Tekst zamieszczaony w:

Prowincjonalny dostęp do kultury - Oena z perspektywy miasteczka


Podziel się

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

NTH Opis działania Termin i Miejsce zdarzenia

niedziela, 01 lipca 2007 14:43
Skład Zarządu NTH:
Prezes Paweł Kopeć
Wiceprezes Wojciech Jachimowicz
Sekretarz Joanna Czyżowicz
Skarbnik Andrzej Kruszewski
Członek Marcin Herma

L.p Opis działania Termin Miejsce zdarzenia
1. Inauguracja działalności Nowosolskiego Towarzystwa Humanistycznego.
28.03.2006 Nowa Sól, Restauracja „Retro”
2. Opublikowanie Odezwy Programowej NTH. 28.03.2006 Nowa Sól - Wrocław
3. Międzynarodowe Dni Dziedzictwa i Ochrony Zabytków. 13.04.2006 Drezdenko
4. Wystawa fotografii dokumentalnej Wojciecha Jachimowicza w Galerii
Gubińskiego Domu Kultury. 28.04.2006 Gubin
5. Wystawa fotografii dokumentalnej Andrzeja Kruszewskiego „Konfrontacje”
06.05.2007 Gorzów Wlkp.
6. Otwarcie strony internetowej Towarzystwa www.nth2006.republika.pl 05.2006 Nowa Sól
7. Ognisko integracyjne lubuskich środowisk twórczych. Otwarcie bloga internetowego NTH
 http://nth0.blox.pl/html 5.05.2006 Dwór w Szybie
8. XXIX Dolnośląskie Spotkania Regionalne. 16.05.2006 Świdnica
9. XIII Ogólnopolski Plener Malarski i Fotograficzny. 17.06.2006 Szyba
10. VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury pod hasłem „Ojczyzna najwyższą wartością dziedzictwa narodowego”.27-28.06.2006 Warszawa Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego
11. Wystawa fotografii artystycznej Andrzeja Kruszewskiego „Piktogram dłoni”
22.07.2007 Nowa Sól
12. Wystawa ze zbiorów Wojciecha Jachimowicza „Papier w instrumentach muzycznych”.
4.08.2006 Muzeum Papiernictwa Duszniki Zdrój
13. XVI Wojewódzki Konkurs Fotograficzny Nagroda dla Andrzeja Kruszewskiego za prace „Wspomnienia” oraz  „Kwiaty we włosach”. 07.2006 Żarski Dom Kultury Żary
14. Ogólnopolska Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa.
2-3.09.2006 Filharmonia Zielonogórska, Ochla, Muzeum Ziemi Lubuskiej
15. Wystawa ze zborów instrumentów muzycznych Wojciecha Jachimowicza „Tajemnicze wnętrza organów kościelnych”. 4.09.2006 WiMBP im. C.Norwida Zielona Góra
16. Powołanie na jurora „Międzynarodowych Igrzysk Foto” Andrzeja Kruszewskiego 07.09.2007
17. Wernisaż wystawy fotografii artystycznej „Jesienna zaduma” autorstwa Ewy Dumy.
22.09.2006 Galeria Stara Fabryka Zielona Góra
18. Zorganizowanie dwóch Plenerów Malarskich „Krajobraz Wzgórz Dalkowskich” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kolsku 3 i 21.10.2006 Dwór w Szybie
19. „Adoracje Giota” wystawa fotografii artystycznej Andrzeja Kruszewskiego 23.10.2007 Gubin
20. Wystawa fotografii artystycznej „Widzenie” Andrzeja Kruszwskiego 08.10.2006 Dwór w Szybie
21. Uczestnictwo w VII Sejmiku Krajoznawczym poświęconym 60 rocznicy wygnania z Kresów.
10-11.11.2006 Żary Wyższa Łużycka Szkoła Humanistyczna
22. Udział w spotkaniu literackim w ramach „Czwartków Lubuskich” - promocja tomiku wierszy Henryka Szylkina -„Żejmiana”. 23.11.2006 WiMBP im. C.Norwida Zielona Góra
23. Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego 09.12.2006 Wrocław
24. Ogólnopolska Konferencja pod hasłem „Wychowanie patriotyczne przez edukację patriotyczną i regionalną”. 8-9.12.2006 Wrocław Papieski Wydział Teologiczny
25. Wędrówka po Wzgórzach Piastowskich. Zdobycie Wzgórza Jagodowego. 27.01.2007 Zielona Góra
26. Spotkanie Liderów Towarzystw Regionalnych Dolnego Śląska nt.„Współdziałanie towarzystw regionalnych z samorządami w zakresie wychowania młodzieży w kulcie wartości regionalnych”. 30.01.2007 Domaniów
27. Udział w „Czwartku Lubuskim” poświęconym pamięci Tadeusza Firleja.
Promocja jego książki „Z wierszy zbudowany jest ten świat”. 1.02.2007 WiMBP im. C.Norwida Zielona Góra
28. Wernisaż wystawy poplenerowej „Krajobraz Wzgórz Dalkowskich”. Prace uczniów ze Szkoły Podstawowej w Długiem , Szkoły Podstawowej w Kolsku i twórców z terenu Polski 24.02.2007 Długie Sala Wiejska
29. Akt wręczenia Karty Regionalizmu Polskiego dla Nowosolskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas inauguracji działalności. 02.03.2007 Nowa Sól
30. Inauguracja działalności „Sekcji Degustatorów Martini” NTH 22.03.2007 Nowa Sól
31. Wydanie publikacji pt:” Czas na zmiany w nowosolskiej kulturze”. 03.04.2007 Nowa Sól
32. Ognisko integracyjne środowisk twórczych 01.04.2007 Dwór w Szybie
33. Spotkanie stowarzyszeń powiatu nowosolskiego 03.04.2007 Nowa Sól
34. Inauguracja Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 13.04.2007 Wschowa
35. Obchody X-lecia Nowosolskiej Akademii Piosenki 15.04.2007 Nowa Sól
36. Konferencja na temat trójmiasta lubuskiego 19.04.2007 Zielona Góra UZ
37. Ognisko Integracyjne Lubuskich Środowisk Twórczych w I Rocznicę działalności NTH 21.04.2007 Dwór w Szybie
38. Wyjazd NTH na paradę lokomotyw 28.04.2007 Wolsztyn
39. Lubuski Kongres Organizacji Pozarządowych 19.05.2007 Kożuchów
40. Spotkanie integracyjne NTH 26.05.2007 Jodłów
41. Wernisaż malarstwa w Galerii Stara Fabryka 31.05.2007 Zielona Góra

Działania wydawnicze:
8 folderów i zaproszeń
4 plakaty
materiały konferencyjne
Podziel się

komentarze (1) | zaloguj się, aby dodać komentarz

XIV Plener Malarsko-Fotograficzny w SZYBIE.

niedziela, 17 czerwca 2007 11:51

Bractwo Rycerskie Grodu Wszchowa i Bractwo Rycerskie Ziemi Górowskiej na schodach DWORU W SZYBIE.


Podziel się

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

Wblogach pliki

czwartek, 17 maja 2007 12:53
Do zasobów można ładować pliki z rozszerzeniami: asc, txt, eot, pfr, doc, pdf, xls, ppt, js, swf, zip, mpga, mp2, mp3, m3u, gif, jpeg, jpg, jpe, png, css, htm, html, rtf, xml, xsl, mpeg, mpg, mpe, qt, mov, avi, eps, mp3.
Typ pliku musi być zgodny z przyjętym dla niego rozszerzeniem
Dozwolona maksymalna wielkość pliku wynosi 150 KB.

Podziel się

komentarze (0) | zaloguj się, aby dodać komentarz

piątek, 23 lutego 2018

Licznik odwiedzin:  21 169  

Kalendarz

« luty »
pn wt śr cz pt sb nd
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728    

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

O moim bloogu

Cantus cycneus

Statystyki

Odwiedziny: 21169

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Bloog.pl